THE MINDFUL BODY WORKOUTS


W E E K O N E

WORKOUT I

12 minutes // Whole Body // Intermediate Balanced Flow

 

WORKOUT II

11 minutes // Whole Body // Intermediate Balanced Flow

 

WORKOUT III

31 minutes // Whole Body // Intermediate Balanced Challenge

 

W E E K T W O

WORKOUT IV

23 minutes // Whole Body // Intermediate+ Balanced Challenge

 

WORKOUT V

38 minutes // Whole Body // Intermediate-Advanced Balanced Challenge